เอกสารการกู้ คุณสมบัติครบ อนุมัติไว

  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • ทะเบียนบ้านตัวจริง
  • เล่มทะเบียนตัวจริง
  • อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • เอกสารแสดงรายได้
  • หน้าบัญชีธนาคาร